Actualiteit

De auteursrechten blijven auteursrechten, zelfs boven het in artikel 37 van het WIB92 vastgestelde plafond

Het Hof van Cassatie heeft bij arrest van 10 november 2017 een einde gemaakt aan de praktijk van de belastingadministratie waarbij deze de auteursrechten die het plafond van 37.500,00 EUR overschrijden (te indexeren bedrag – 59.970 EUR voor het inkomstenjaar 2018) automatisch als beroepsinkomsten belast. In geval van controle door de belastingadministratie wordt het bedrag van het door een belastingplichtige geïnde auteursrecht boven 37.500,00 EUR automatisch geherclassificeerd als beroepsinkomen. Volgens de belastingadministratie is het voldoende dat de auteursrechten hun oorsprong vinden in de beroepsactiviteit om deze te kunnen indelen in de categorie van beroepsinkomsten¹ en als zodanig te kunnen belasten.

Het Hof van Cassatie heeft hier geen oren naar en herinnert de belastingadministratie eraan dat inkomsten uit roerende goederen, zoals auteursrechten, niet automatisch kunnen worden beschouwd als inkomsten uit de uitoefening van de beroepsactiviteit enkel en alleen omdat de inkomsten uit deze activiteit afkomstig zijn. Bijgevolg zal het voortaan aan de belastingadministratie zijn om aan te tonen dat inkomsten uit auteursrechten van meer dan 37.500,00 EUR (te indexeren) beroepsinkomsten zijn als gevolg van de activiteit van de belastingplichtige.

[1] J. Van Dyck, « Droits voisins : revenus mobiliers ou professionnels ? », Fiscologue, 19 June 2009, n° 1165, p. 12.