Actualiteit

De belastingadministratie mag het wettelijk kostenforfait voor auteursrechten niet als voorwendsel gebruiken om de werkelijke beroepskosten van de belastingplichtige te verminderen

Een interne instructie van 2017 vraagt de ambtenaren van de belastingadministratie om de werkelijke beroepskosten van een belastingplichtige die titularis is van auteursrechten op te splitsen naar verhouding van de verschillende inkomsten die zijn activiteit oplevert, en dit volgens de volgende methode:

  • Beroepskosten: 40.000 euro;
  • Auteursrechten 10.000 euro;
  • Werkelijke (aanvaarde) beroepskosten: 7 000 euro;
  • Verhouding van de beroepskosten tot het totaal van de inkomsten: 80%;
  • Gevolg: beperking van de werkelijke beroepskosten tot 7.000 euro x 80% = 5.600 euro. Dit betekent dat 1.400 euro aan kosten worden verworpen.

Deze berekeningsmethode die de laatste maanden op tal van belastingplichtigen werd toegepast is onwettig.

Deze praktijk moet met kracht worden bestreden. Inkomsten die voortvloeien uit de cessie of concessie van auteursrechten (roerende inkomsten) en inkomsten uit een creatieve activiteit (beroepsinkomsten) behoren tot twee verschillende inkomstencategorieën. De wet voorziet voor elke categorie van inkomsten in de mogelijkheid voor de belastingbetaler om de kosten af te trekken die hij heeft gemaakt om het inkomen van de betreffende categorie te verwerven.

Voor auteursrechten heeft de belastingbetaler dus recht op aftrek van de kosten die hij heeft gemaakt in het kader van de overdracht van die rechten. Bij gebrek aan bewijsstukken laat de Koning de toepassing van een forfait toe, dat totaal losstaat van de beroepskosten waarop de belastingplichtige daarnaast aanspraak zou kunnen maken.

Er is geen enkele wettelijke bepaling die de aftrek van kosten van een inkomstencategorie beperkt wegens het bestaan van inkomsten en kosten van een andere categorie. Anders gezegd bestaat er geen wettelijk grondslag die de administratie toestaat om de (werkelijke) beroepskosten van een belastingplichtige te verminderen met als (enige) reden dat hij aanspraak zou hebben gemaakt op het wettelijk kostenforfait voor auteursrechten.